Ochrana osobných údajov GDPR

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach, ktoré máte podľa predpisov o ochrane osobných údajov.

Týmto informačným listom Vám chceme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach, ktoré máte podľa predpisov o ochrane osobných údajov.

1.1. Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov?
Aurelo, s. r. o. Oravická 2616 Trstená 028 01 Slovenská republika, IČO: 47341335
Web: https://aurelo.sk
E-mail: [email protected]
Našu kontaktnú osobu pre otázky osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom na: [email protected] alebo telefonicky : +421 949 623 117

1.2. Aké kategórie osobných údajov spracúvame a odkiaľ ich máme?
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám ako klienti sami poskytnete. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:
a) Celé meno (meno, priezvisko popr. titul), adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát)
b) Kontaktné údaje (tel. č., e-mail)
V nevyhnutnom rozsahu spracúvame aj osobné údaje, ktoré sú voľne dostupné vo verejných registroch a databázach. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:
a) Celé meno (meno, priezvisko, popr. titul), adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát)
b) Kontaktné údaje (tel. č., email)
Nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

1.3. Aké sú účely a právny základ spracúvania osobných údajov?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa držíme ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a iných relevantných právnych predpisov.

a) Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje v rámci marketingu, kontaktného formulára a ktoré vyjadrili svoj súhlas so spracúvaním údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
b) Ďalej spracúvame osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ku ktorým patria hlavne prieskum trhu a marketing. Na základe uvedeného ustanovenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby v rámci prvého kontaktu, kedy ešte nie je zrejmé, či má o konkrétnu službu či tovar záujem.
c) Spracovanie osobných údajov je tiež nevyhnutné, aby sme si mohli plniť niektoré zákonné povinnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, predovšetkým v oblastí financií a vedenia účtovníctva (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
d) V prípade záujmu o konkrétnu službu či tovar spracúvame osobné údaje za účelom vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

1.4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?
V rámci našej firmy majú prístup k Vašim osobným údajom zamestnanci, k pracovnej náplni ktorých to patrí. Na plnenie niektorých našich zákonných a zmluvných povinností využívame služby externých poskytovateľov služieb. Patria k nim: externý účtovníci, advokáti alebo iné osoby, ktoré sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti.
Okrem toho môžeme poskytovať Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, predovšetkým orgánom verejnej moci, ak je to nevyhnutné na plnenie zákonných povinností.

1.5. Aké práva si môžete ako dotknutá osoba podľa GDPR uplatniť?
Na vyžiadanie Vás budeme informovať, o tom, či a aké Vaše osobné údaje sú nami spracúvané a poskytneme ďalšie súvisiace informácie (čl. 15 GDPR). Okrem toho si môžete uplatniť právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR) osobných údajov. Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, avšak to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Taktiež to nebude mať vplyv na spracúvanie údajov, ktoré nám GDPR umožňuje spracúvať aj bez súhlasu. V rozsahu, v akom spracúvame Vaše osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov, môžete proti spracúvaniu namietať z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vtedy už nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21, ods. 1 GDPR). Čo sa týka nášho spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, môžete proti takému spracúvaniu kedykoľvek namietať bez udania dôvodov (čl. 21, ods. 2 GDPR). Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať (viď kontaktné údaje vyššie). Vašu žiadosť sa budeme snažiť vyriešiť čo najskôr, a v každom prípade sme povinní vyriešiť ju v rámci lehôt stanovených zákonom (hlavne čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

1.6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Ak ste nám poskytli svoje osobné údaje, pričom ste vyjadrili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré účely, budeme uchovávať Vaše údaje po dobu existencie tohto účelu/účelov resp. po dobu na ktorú ste poskytli svoj súhlas. Vaše osobné údaje tiež budeme spracúvať pokiaľ bude z Vašej strany záujem o naše informácie o produktoch a službách a nenamietali ste proti spracúvaniu.

1.7. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?
Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme.

1.8. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené výlučne na Vašom rozhodnutí a Vašom záujme o konkrétne služby a tovar. Aby sme Vám služby či tovar mohli poskytnúť alebo sprostredkovať, potrebujeme Vaše osobné údaje.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Máte záujem o naše služby?

● Chcete sa informovať o cene?

● Alebo sa chcete informovať na podrobnosti?

● Prípadne máte nejakú špecifickú požiadavku?

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Aurel Šprlák

+421 949 623 117

Milan Šprlák

+421 948 257 655